Wednesday, 15 August 2012

~Groupings~

Group 1:
Yun Hui
Ryan
Chun Leong
Wai Kit

Group 2:
Chi Han
Shi Jie
Subramaniyan
Zhong Zhi
Sarah

Group 3:
Gabriel
Lynnette
Chiam Chuen
Guo Feng
Ethan

Group 4:
Kiran
Keen
Jia Wen
Archutha

Group 5:
Praveen
Xiao Tao
Qian Zhe
Angeline
Arjun

1 comment: